Snabb Matchning utifrån behov

Snabb Matchning utifrån behov

OM OSS

Starkfamn Individ Och Familj AB:s konsulentstödda jour- och familjehemsverksamhet erbjuder jour- och familjehem för barn och ungdomar 0–20 år. Företagets medarbetare består av socionomer, behandlingspedagoger samt socialpedagoger med över 15 års erfarenhet av arbete bland annat inom socialtjänst, institutionsvård samt skyddat boende. Vidare så har medarbetarna på Starkfamn vidareutbildningar som exempelvis grundläggande utbildning i psykoterapi-steg 1, KBT, MI, REPULSE, PATRIARK, FREDA, BBIC, Signs of safety samt Nya Kälvesten.

This image for Image Layouts addon

Snabb Matchning
utifrån behov

Det är väsentligt att matchningen sker på ett strukturerat sätt för att säkerställa att det blir tryggt, särskilt för den som placeras. Ingen vill ha omplaceringar, det kan föröda lång tid av förtroendearbete samt att de blir ett ytterligare trauma. Således planeras och matchas varje placering noggrant.

När en individ är i behov av en placering i jour och familjehem eller i form av skyddat boende.

Vi arbetar utifrån övertygelsen om att alla människor besitter styrkor, kunskaper och resurser. När livet ibland tar små - eller stora - omvägar, behöver omgivningen finnas tillhands med stöd, omsorg och trygghet.

Vi tänker oss att en stark, uthållig famn är en självklar utgångspunkt i vårt arbete med de personer vi möter. Detta engagemang i kombination med bred erfarenhet, gedigen kunskap och ett stort kontaktnät gör Starkfamn till ett tryggt val. Både för dig som placerar hos oss och för dig som vill vara en del i vårt familjehemsteam. 

 

Starkfamn innehar tillstånd från IVO.
Image

FAMILJEHEM

Starkfamn har utredda jour -och familjehem med stor mångfald och kunskap. Det gemensamma är att de alla är resursstarka familjer som kan ta emot barn, unga och unga vuxna.

Familjehemmen har utretts av Starkfamns familjekonsulenter. Det erbjuds kontinuerlig handledning och täta besök i familjehemmet som förväntas delta på kontinuerlig kompetenshöjning/utbildningsdagar där man tar upp områden såsom tex anknytningsstörningar, generationskonflikter, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, hot och våld i nära relationer samt andra aktuella områden. Familjehemmen har tillgång till ett journummer för akut konsultation dygnet runt.

Starkfamn återrapporterar placeringen till handläggaren enligt överenskommelse, gäller placeringen barn sker återrapporteringen som regel enligt BBIC behovsområden.

Förstärkt familjehem

Vissa placeringar kan behöva extra resurser som ett förstärkt familjehem kan vara, genom att en eller båda familjehemsföräldrarna finns hemma på heltid. Dessa familjer är mycket trygga och erfarna och har dokumenterad erfarenhet av att genom kärlek, gott bemötande och tydlighet ingjuta hopp i den nya familjemedlemmen. Dessa familjehem har handledning varje vecka. Familjerna har erfarenhet av att arbeta med ungdomar som har psykosocial-, neuropsykiatrisk, -och hedersproblematik. 

Jourhem

Ett jourhem har beredskap att ta emot en placering för akut placering. Tiden för en jourhemsplacering varierar från något dygn upp till ett halvår och under den tiden ska socialtjänsten utreda barnets behov. De jourhem som Starkfamn innehar är erfarna och är förberedda på att snabbt agera och inge trygghet i en situation som ofta känns turbulent för barnet.

Förstärkt familjehem

Barn och unga i behov av särskilt förstärkt familjehem innebär att det finns minst en vuxen hemma på dagtid. De unga som placeras här är i behov av större tydlighet och rutiner, uppföljning och omsorg.

Starkfamn Individ och Familj har personal, samt jour -och familjehem med stor erfarenhet av barn och unga med psykosocial-, neuropsykiatrisk, - och hedersproblematik i både behandlande form och inom jour- och familjehem.

De förstärkta familjehem som finns inom Starkfamn erbjuds handledning med tätare intervall.

Skyddsplacering

När en vårdnadshavare inte ska veta var barnet befinner sig såsom exempelvis under en rättsprocess eller vid hedersrelaterade ärenden - kan Starkfamn erbjuda skyddsplaceringar i särskilt utvalda familjehem med en grundutbildning i "Skydd av barn vid särskilda placeringar".

Starkfamn Individ Och Familjs medarbetare har utbildningar inom PATRIARK, FREDA och kan erbjuda barnen krissamtal enligt TRAPPAN-modellen. 

Ersättning för att åta sig uppdrag som jour- och familjehem

Uppdraget som jour- och familjehem innebär att man tar sig an ett stort ansvar och genomför ett viktigt arbete. För det arbetet som man utför så får man också ett arvode (lön). Varje individ är unik och arvodet bestäms också därför individuellt tillsammans med familjehemskonsulenten. Det beror på bland annat svårighetsgraden på uppdraget, barnets ålder med mera. Arvodet som man får är skattepliktigt och är också sjukpennings- och pensionsgrundande men berättigar inte till tjänstepension. Arvodet är inte heller A-kassegrundande och innefattar inte någon semesterlön eller semestersättning.

Man får också en omkostnadsersättning utbetald som skall täcka barnets omkostnader. Även omkostnadsersättningen sätts individuellt utifrån den placerades behov. Vi följer SKR (Sveriges Kommuner och Regioners) riktlinjer som du också finner på Skatteverkets hemsida. Som jour- och familjehem via Starkfamn Individ Och Familj AB så räknas man som uppdragstagare. Uppdraget räknas dock inte som en anställning.

SKYDDAT BOENDE

Kvinnor och män utsatta för våld i nära relation kan av säkerhetsskäl behöva placeras för att kunna bryta från den eller de som utövar våldet. Utifrån individuella bedömningar kring den utsatta personens inre och yttre behov av säkerhet kan Starkfamn erbjuda olika lösningar för ett tillfälligt boende på kort eller lång tid. En sammanfattande bedömning i dialogform med placeraren innebär att behovet kan individanpassas. Starkfamn kan erbjuda såväl boende i jour -och familjehem som boende i egen lägenhet med närhet till stöd, boende i samma hushåll som stöd, självständigt eget boende med stöd utifrån överenskommelse. De barn som placeras tillsammans med föräldern erhåller extra stöd i form av aktiviteter, pedagogisk tid, samtal och utflykter. Barns rätt till skolgång kan alltid tillgodoses.

Starkfamn kan utföra utredningar enligt BBIC; Patriark och Sara enligt överenskommelse.

Skyddsbedömningar

Vi kan erbjuda kompletterande skyddsbedömningar och har god kunskap i Patriark, Sara och Freda som instrument. Det Starkfamn kan komplettera dessa instrument med är en bedömning av den placerades inre och yttre skyddsomsorg som inkluderar nulägesbedömning och utredarnas rekommendationer för fortsatt fredad liv.

logaa.png
Starkfamn
Individ Och Familj AB

Ring oss
Det går naturligtvis bra att ringa till oss.
Växelnummer:   010-175 00 65
För placeringar: 010-175 00 68 (eller via växel)e-post:
info@starkfamn.se


 
Adress
Propellervägen 6B
183 62, Täby


Öppettider

må–fr: 08.00–16.30
lö: stängt
sö: stängt

Org.nr: 559028-9947
Innehar F-skattebevis
COPYRIGHT STARKFAMN AB 2019

Search